กองคลัง มีผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของกองคลังโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนำส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่ายงานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปีงานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้

 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
 • งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
 • งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
 • งานการรับเงิน นำส่งเงิน การโอนเงินงบประมาณ
 • งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานสถิติและการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 • งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันรายงานประจำเดือนรายงานประจำปี และรายงานอื่น ๆ
 • งานจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
 • งานจัดทำระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน
 • งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานการจัดซื้อการจัดจ้าง
 • งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง
 • งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
 • งานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
 • งานการจำหน่ายพัสดุ และจำหน่ายหนี้สูญ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 • งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลังเทศบาลตำบลซำสูง
 • งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองคลัง
 • งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • งานสวัสดิการต่าง ๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล
 • งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
 • งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
 • งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
 • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
 • งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
 • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
 • งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
 • งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอ พนักงานเจ้าหน้าที่
 • งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
 • งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
 • งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียน เงินปันผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี   (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็น ประจำทุกวัน
 • งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
 • งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
 • งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้อง ภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภาษีใน กำหนดของแต่ละปี
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ภายในกำหนด
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและราย ได้อื่นภายในกำหนด
 • งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบำรุง ท้องที่ (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 • งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 • งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานการประปา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานการติดตั้ง ขยายเขตประปาเทศบาล
 • งานปรับปรุงระบบการจำหน่วยน้ำของประปาเทศบาล
 • งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล
 • งานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาเทศบาล
 • งานดูแลรักษาแหล่งน้ำดิบของประปาเทศบาล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Share on Line
Share on Pinterest