ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอกันทรลักษ์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอกันทรลักษ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 20 ตำบล 275 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บึงมะลู     (Bueng Malu)     20 หมู่บ้าน       11. ชำ     (Cham)     8 หมู่บ้าน  
2. กุดเสลา     (Kut Salao)     16 หมู่บ้าน       12. กระแชง     (Krachaeng)     19 หมู่บ้าน  
3. เมือง     (Mueang)     9 หมู่บ้าน       13. โนนสำราญ     (Non Samran)     11 หมู่บ้าน  
4. สังเม็ก     (Sang Mek)     18 หมู่บ้าน       14. หนองหญ้าลาด     (Nong Ya Lat)     16 หมู่บ้าน  
5. น้ำอ้อม     (Nam Om)     16 หมู่บ้าน       15. เสาธงชัย     (Sao Thong Chai)     17 หมู่บ้าน  
6. ละลาย     (Lalai)     12 หมู่บ้าน       16. ขนุน     (Khanun)     15 หมู่บ้าน  
7. รุง     (Rung)     10 หมู่บ้าน       17. สวนกล้วย     (Suan Kluai)     12 หมู่บ้าน  
8. ตระกาจ     (Trakat)     12 หมู่บ้าน       18. เวียงเหนือ     (Wiang Nuea)     8 หมู่บ้าน  
9. จานใหญ่     (Chan Yai)     16 หมู่บ้าน       19. ทุ่งใหญ่     (Thung Yai)     15 หมู่บ้าน  
10. ภูเงิน     (Phu Ngoen)     19 หมู่บ้าน       20. ภูผาหมอก     (Phu Pha Mok)     6 หมู่บ้าน  

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง ได้แก่

สภาพทางสังคม

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

การสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลขนาด 234 เตียง 1 แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 33 แห่ง
 • สำนักงานสุขภาพชุมชน (บ้านโศกขามป้อม) 1 แห่ง
 • คลินิกมาลาเรียตำบล 3 แห่ง
 • คลินิกทางการแพทย์ 12 แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 15 แห่ง

การกีฬา

 • สนามกีฬาดำรงราชานุสรณ์ (สนามกีฬากลางอำเภอกันทรลักษ์)

การศึกษา

 • โรงเรียนในเขตเทศบาล
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนมัธยมสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 1 ใน 362 โรงเรียนยอดนิยมของประเทศ[7]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงเรียนสหศึกษา ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อโรงเรียนตั้งตามพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา โรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
 • โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษารอบนอก
โรงเรียนบ้านโตนด โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น โรงเรียนบ้านโคกวิทยา โรงเรียนกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ โรงเรียนบ้านกระบี่ โรงเรียนบ้านแก โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
โรงเรียนหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านสังเม็ก
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา) โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านขะยูง โรงเรียนบ้านขนา โรงเรียนบ้านแก โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ โรงเรียนบ้านขะยูง (สาขาหนองแก) โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือย โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง โรงเรียนบ้านท่าสว่าง (สาขากระหวัน) โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก
โรงเรียนบ้านโนนเยาะโนนสิริ โรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย โรงเรียนบ้านสามเส้า โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย โรงเรียนบ้านโดนอาว โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านชำม่วง โรงเรียนบ้านกะมอล โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง โรงเรียนบ้านโคก อสพป.32
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน โรงเรียนบ้านจานเลียว โรงเรียนบ้านปะทาย โรงเรียนบ้านโนนเปือย
โรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านบึงมะลู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนแสนคำ
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม โรงเรียนบ้านเสาธงชัย โรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านตาแท่น โรงเรียนบ้านภูมิซรอล โรงเรียนบ้านซำเบ็ง โรงเรียนบ้านขนุน
 • โรงเรียนมัธยมศึกษารอบนอก
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี โรงเรียนสายธารวิทยา
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โรงเรียนกระแชงวิทยา โรงเรียนดงรักวิทยา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ 4 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์ สถานีตำรวจภูธรบึงมะลู และสถานีตำรวจภูธรกุดเสลา
 • กองร้อย ตชด. 224 1 กองร้อย
 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 1 หน่วย
 • กองร้อย อส. อ.กันทรลักษ์ ที่ 9 1 กองร้อย
 • ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำเภอกันทรลักษ์ (นามเรียกขาน ดำรง) 1 หน่วย

จุดผ่อนปรน

 • จุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวช่องปราสาทเขาพระวิหาร 1 จุด นักท่องเที่ยวผ่านขึ้นชมปราสาทเขาพระวิหาร

จำนวนเฉลี่ย 177,923 คน/ปี

สภาพเศรษฐกิจ

ธนาคาร 9 แห่ง

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถนนพระวิหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน

หน่วยงานสถานที่ราชการ

ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกันทรลักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
สัสดีอำเภอกันทรลักษ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
การยางแห่งประเทศไทยสาขากันทรลักษ์

งานประเพณีและงานเทศกาล

 • งานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
 • งานประเพณีสงกรานต์อีสาน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 11–15 เมษายน ของทุกปี
 • งานประเพณีวันเข้าพรรษา งานแห่เทียนพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี
 • งานประเพณีออกพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันออกพรรษาของทุกปี
 • งานงิ้ว จัดในช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
 • งานโรตารี จัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 • เทศกาลลอยกระทง แห่กระทง แห่นางนพมาศ งานประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
 • งานสมโภชน์ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ จัดขึ้นทุกวันที่ 13-14 ธันวาคม ของทุกปี

 

การเดินทาง
รถยนต์
โดยรถยนต์โดยสารสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารได้หลายเส้นทางซึ่งถนนลาดยางทุกเส้นสะดวกสบายมาก คือ จากจังหวัดศรีสะเกษ-อำเภอกันทรลักษ์-ที่ทำการอุทยานฯ หรือจากจังหวัดอุบลราชธานี–อำเภอน้ำยืน–ที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางแต่ละสายประมาณ 100 กิโลเมตรเท่านั้น

เครื่องบิน
เครื่องบิน กรุงเทพ - อุบลราชธานี ทุกวัน

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอกันทรลักษ์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้ำอ้อมและบางส่วนของตำบลหนองหญ้าลาด
เทศบาลตำบลสวนกล้วย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนกล้วยทั้งตำบล
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าลาด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงมะลูทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเสลาทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสังเม็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสังเม็กทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์)
องค์การบริหารส่วนตำบลละลาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละลายทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรุงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตระกาจทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจานใหญ่ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูเงินทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชำทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระแชงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสำราญทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสาธงชัยทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลขนุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขนุนทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงเหนือทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูผาหมอกทั้งตำบล

สภาพทางสังคม

โรงพยาบาลกันทรลักษ์
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลขนาด 234 เตียง 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 33 แห่ง
สำนักงานสุขภาพชุมชน (บ้านโศกขามป้อม) 1 แห่ง
คลินิกมาลาเรียตำบล 3 แห่ง
คลินิกทางการแพทย์ 12 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 15 แห่ง
 

การกีฬา
สนามกีฬาดำรงราชานุสรณ์ (สนามกีฬากลางอำเภอกันทรลักษ์)

การศึกษา

โรงเรียนในเขตเทศบาล
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนมัธยมสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 1 ใน 362 โรงเรียนยอดนิยมของประเทศ
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงเรียนสหศึกษา ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อโรงเรียนตั้งตามพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา โรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษารอบนอก

โรงเรียนบ้านโตนด โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น โรงเรียนบ้านโคกวิทยา โรงเรียนกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ โรงเรียนบ้านกระบี่ โรงเรียนบ้านแก โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
โรงเรียนหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านสังเม็ก
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา) โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านขะยูง โรงเรียนบ้านขนา โรงเรียนบ้านแก โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ โรงเรียนบ้านขะยูง (สาขาหนองแก) โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือย โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง โรงเรียนบ้านท่าสว่าง (สาขากระหวัน) โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก
โรงเรียนบ้านโนนเยาะโนนสิริ โรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่ โรงเรียนบ้านพรทิพย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย โรงเรียนบ้านสามเส้า โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย โรงเรียนบ้านโดนอาว โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านชำม่วง โรงเรียนบ้านกะมอล โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง โรงเรียนบ้านโคก อสพป.32
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน โรงเรียนบ้านจานเลียว โรงเรียนบ้านปะทาย โรงเรียนบ้านโนนเปือย
โรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านบึงมะลู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนแสนคำ
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม โรงเรียนบ้านเสาธงชัย โรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านตาแท่น โรงเรียนบ้านภูมิซรอล โรงเรียนบ้านซำเบ็ง โรงเรียนบ้านขนุน

โรงเรียนมัธยมศึกษารอบนอก

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี โรงเรียนสายธารวิทยา
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โรงเรียนกระแชงวิทยา โรงเรียนดงรักวิทยา

สถาบันการอาชีวศึกษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ 4 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์ สถานีตำรวจภูธรบึงมะลู และสถานีตำรวจภูธรกุดเสลา
 • กองร้อย ตชด. 224 1 กองร้อย
 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 1 หน่วย
 • กองร้อย อส. อ.กันทรลักษ์ ที่ 9 1 กองร้อย
 • ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำเภอกันทรลักษ์ (นามเรียกขาน ดำรง) 1 หน่วย

 

Share on Line
Share on Pinterest