ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

โดยนายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

????วันอังคาร 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

ซึ่งที่ประชุมได้เสนอชื่อ????

✅นางอรวรรณ เซลี่ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และ

✅นายจารุพัฒน์ สมพร เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป????️????▶️????

Share on Line
Share on Pinterest