การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนวาจัดผิดปกติ

Share on Line
Share on Pinterest