ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

          คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

          ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

          ประกาศ บังคับให้ใช้ระเบียบเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

          ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

          ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

          ประกาศ ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าสา

          ประกาศ การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรอง

          ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

          คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมือง

          กันทรลักษ์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๕๔

          ดัชนีรายการเอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest