ประกาศคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share on Line
Share on Pinterest