คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 3029 / 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 34)

คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 3029 / 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด - 19)  (ฉบับที่ 34)

Share on Line
Share on Pinterest