กรมประมง แจ้งประชาสัมพันธ์

กรมประมง แจ้งประชาสัมพันธ์

 

กรมประมง แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ.2564

2. พระราชกำหนดกรมประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ การคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง"

Share on Line
Share on Pinterest