ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาศ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฎิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share on Line
Share on Pinterest