คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดทำคู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชนในช่วงโควิด-19 นี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนในการปฏิบัติตนให้สามารถรู้เท่าทัน รวมถึงการดูแลตัวเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Share on Line
Share on Pinterest