ขอความร่วมมือท่านร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ขอความร่วมมือท่านร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือท่านร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยท่านสามารถสแกน QR CODE ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Share on Line
Share on Pinterest