กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ตั้งแต่วันที่ 20เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 ตามวัน เวลา สถานที่ ตามตารางที่แนบด้านล่างนี้

Share on Line
Share on Pinterest