แบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

แบบสำรวจออนไลน์  เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

 

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

????????เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ รวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

????สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 02-840-4700????

Share on Line
Share on Pinterest