โครงการพัฒนาแห่งสหประชาติได้จัดทำรายงานประจำปี 2562

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาติได้จัดทำรายงานประจำปี 2562
 

 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ(United Nations Development : UNDP) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยผลสำเร็จในช่วงปี 2562 ของ UNDP และพันธมิตรทั่วไทย ใน 4 ด้าน ได้แก่

1.ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

2.การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

3.การส่งเสริมการเท่าเทียมทางเพศ และการยอมรับทางสังคม

4.การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการจับมือเป็นพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Share on Line
Share on Pinterest