SDGs กับความหลากหลายทางเพศ

SDGs กับความหลากหลายทางเพศ

จังหวัดศรีสะเกษขอความอนุเคราะห์ เผยแพร่ชุดวิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายความยั่งยืน

SDGs กับความหลากหลายทางเพศ

 

 

Share on Line
Share on Pinterest