"ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784"

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account

"ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784"

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสาธารณภัย การแจ้งเตือนเหตุด่วน รวมถึงสามารถแจ้งสาธารณภัยได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชม.

 

Share on Line
Share on Pinterest