ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานระเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

Share on Line
Share on Pinterest