ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Share on Line
Share on Pinterest