จังหวัดศรีสะเกษแจ้งเรื่อง มอบหมายการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(ปัญหาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้ำและสร้างการรับรู้ของประชาชน)

Share on Line
Share on Pinterest