ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

Share on Line
Share on Pinterest