จัดทำแผนการรณรงค์พ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1/2564 

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

จัดทำแผนการรณรงค์พ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1/2564

 

โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. - 16 ธ.ค. 2563

 

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Share on Line
Share on Pinterest