สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง


 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

วิดิทัศน์ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

https://youtu.be/1DLhi1N9A2U

Share on Line
Share on Pinterest