โครงการ to be number one ได้จัดทำ facebook fanpage TO BE NUMBER ONE CHANNEL ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ โดยให้ประชาชนทั่วไป ร่วมติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/TOBENUMBERONECHANNEL

โครงการ to be number one ได้จัดทำ facebook fanpage TO BE NUMBER ONE CHANNEL ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ โดยให้ประชาชนทั่วไป ร่วมติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่

https://www.facebook.com/TOBENUMBERONECHANNEL

และให้สมาชิกและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกแห่ง ส่งคลิปหรือภาพถ่ายกิจกรรมที่ดำเนินงานมาที่
E-mail : info@ageneventagency.com


Share on Line
Share on Pinterest