จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง มาตราการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

Share on Line
Share on Pinterest