สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือท่าน ทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือท่าน ทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือท่าน ทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS
โดยการสแกน QR CODE ตามเอกสารที่ปรากฎด้านล่างนี้

Share on Line
Share on Pinterest