ขอความร่วมมือประชาชนในชุมชน กรอกแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ขอความร่วมมือประชาชนในชุมชน กรอกแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)  เพื่อให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จะได้บันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest