ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ขยายการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี

Share on Line
Share on Pinterest