เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

Share on Line
Share on Pinterest