ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้ง ผู้สนใจแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้ง ผู้สนใจแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยจัดทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 8 หมู่ที่ 10 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563

Share on Line
Share on Pinterest