กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ

#ระบบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
✅เข้าสู่ระบบที่ URL http://csgcheck.dcy.go.th/
ก็จะสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

✅ข้อมูลจะอัปเดทสถานะ หลังจากมีการจ่ายเงินของทุกรอบเดือน

#ระบบกรมบัญชีกลาง
✅เข้าสู่ระบบที่ URL https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

หากพบสิทธิในเว็บนี้คือกรมบัญชีกลางดึงข้อมูลเข้าระบบเพื่อจ่ายเงินตามรอบเดือนปัจจุบัน

✅หากพบข้อผิดพลาดติดต่อ สนง.พมจ.ศรีสะเกษ เพื่อแก้ไขข้อมูล โทร. 045 612816 ต่อ 103

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โทร. 0 2651 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6920

Share on Line
Share on Pinterest