ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติอบรมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
ร่วมเป็นเกียรติอบรมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมืองประจำปี 2563 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
ณ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชั้น 3

Share on Line
Share on Pinterest