โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ได้จัดให้มีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ได้จัดให้มีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในระหว่างวันที่ 7 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

โดยมีรายละเอียด การฉีดพ่นหมอกควัน ตามชุมชนต่างๆ ตามตารางที่ปรากฎนี้

Share on Line
Share on Pinterest