สำนักคุ้มครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

Share on Line
Share on Pinterest