กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุปะสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

Share on Line
Share on Pinterest