ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2563 ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2563 ถึง 1 กันยายน 2504 หรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์

ผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
2. ไม่เป็นผู้รับบำนาญ / บำเหน็จรายเดือน หรือเงินสวัสดิการอื่นใดที่รัฐบาลมอบให้

โดยสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
** หากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้ **

เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น
4. กรณีผู้พิการให้เพิ่มสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โทร 045-661381 ต่อ 162 ***

Share on Line
Share on Pinterest