เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย (1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ

Share on Line
Share on Pinterest