แนวทางปฏิบัติ(Code of Conduct)สำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

แนวทางปฏิบัติ(Code of Conduct)สำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

   กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งแนวปฏิบัติ(Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบ infographic ซึ่งง่ายต่อความเข้าใจและสะดวกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้กันอย่างกว้างขวาง เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest