!! รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ !!

รู้สิทธิ  ชีวิตมีคุณค่า  ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ

(เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น)

 

Share on Line
Share on Pinterest