การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

          ตามที่เทศบาลเมืองกันทลักษ์ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว โดยได้ดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ไปแล้วนั้น

รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ

Share on Line
Share on Pinterest