ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

Share on Line
Share on Pinterest