โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า (Rotavirus)

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังโรคอุจจาระเฉียบพลัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 มีรายงานผุ้ป่วยจำนวน 1,007,419 ราย ทั่วประเทศ เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า (Rotavirus) จะพบมากในเด็กเล็กในช่วงฤดูหนาว ถ้ารุนแรงจะนำไปสู่ภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ ติดต่อระหว่างคนสู่คน สิ่งของ เครื่องใช้ที่ปนเปื้อนอุจจาระและเด็กใช้มือสกปรกหยิบเข้าปาก เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ขอประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พ่อน้องทุกท่านช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่าน หากเกิดอาการน่าสงสัยขอให้รีบพบแพทย์โดยทันที #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

Share on Line
Share on Pinterest