ขอเชิญร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอเชิญประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ทั้ง 21 ชุมชนอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 ท่านและผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล โดยมีกำหนดการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Line
Share on Pinterest