รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอาย

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้ที่จะมีอายุ 59 และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤสจิกายน 2561 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ให้มาดำเนินการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เพื่อที่จะได้รับเงินเบี่ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารหลักฐานดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้(พร้อมสำเนา) 2.ทะเบียนบ้านปัจจุบัน(พร้อมสำเนา) 3.สมุดบัญชีเงินฝากในนามผู้มีสิทธ์/ผู้ได้รับมอบอำนาจ(พร้อมสำเนา)

Share on Line
Share on Pinterest