เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ตลาดเทศบาล 1

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จะดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน
ตลาดเทศบาล 1 เนื่องจากประธานกรรมาการชุมชนคนเดิมได้ลาออกจากตำแหน่ง
ทำให้ตำแหน่งประธานกรรมการชุมชนตลาดเทศบาล 1 ว่างลง

ตามระเบียบเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ว่าด้วยชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 
พ.ศ. 2560 จำได้กำหนดวันเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนตลาดเทศบาล 1
ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ที่ทำการชุมชนตลาดเทศบาล 1 เวลา 08.00 -
15.00 น. ขอให้ประชาชนในชุมชนตลาดเทศบาล 1 ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ตามวัน เวลา ดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest