ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

     ตามที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ตามประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  2560  นั้น

     บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามหลักฐานการรับสมัครของผู้เข้าสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษาแล้ว  ปรากฎว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและขาดคุณสมบัติ  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

Share on Line
Share on Pinterest