แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 

เรื่อง  แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล  เพื่อเป็นพนักงานจ้างสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

     ตามประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล  เพื่อเป็นพนักงานจ้างสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จำนวน  2  ตำแหน่ง  3  อัตร  โดยกำหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ทำการเลือกสรร  ในวันที่  21  ธันวาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (ชั้น 3 )  นั้น

     เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ขอแก้เปลี่ยนแปลงวัน  เวลา  และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  จากเดิมวันที่  21  พฤศจิกายน  2560  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (ชั้น 3 )  เปลี่ยนแปลงเป็นดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  วันที่  27  พฤศจิกายน  2560  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (ชั้น 3 )

ตามเอกสารแนบท้าย

Share on Line
Share on Pinterest