รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

          ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ  19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  3  มีนาคม  2548  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถุงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest