ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

          ภาษีป้าย  หมายถึง  ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วย อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

          ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
               1. เจ้าของป้าย
               2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นตั้งอยู่เป็นผู้เสียภาษีป้าย

          ระยะเวลายื่นแบบภาษีป้าย  กำหนดยื่นแบบชำระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี

          กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย
               1. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี
               2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
               3. ในกรณีที่มีการโอนป้าย (เปลี่ยนเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน

          อัตราภาษีป้าย
               1. ป้ายอักษรไทยล้วน 3 บาท : 500 ตารางเซนติเมตร
               2. ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น 20 บาท : 500 ตร.ซม
               3. ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตารางเซนติเมตร
                     ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
                     ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
               4. ป้ายตามข้อ 1,2,3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วหากมีอัตราที่ต้องเสียต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

          ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
               1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)
               2. ผู้เสียภาษีต้องชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งการประเมินฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม

          บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
               1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
               2. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย หรือ ไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
               3. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน-เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกำหนดเวลา อันสมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย
               เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

          ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเลิกป้าย หรือ การเปลี่ยนแปลงป้าย                 1. การแจ้งยกเลิกป้าย เนื่องจากไม่ได้ประกอบการค้าแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงป้ายใหม่ทดแทนป้ายเดิม อันเนื่องจากป้ายชำรุด นั้น ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายเขียนคำร้องเกี่ยวกับป้ายยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ภายใน 15 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น
               2. ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนป้ายแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่วันรับโอน

          หมายเหตุ :
               - แบบฟอร์มคำร้องเรื่องป้าย มีบริการที่งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ หรือ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ทาง website เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (http://www.kantharalak.go.th)
               - กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนำส่งที่งานแผนที่ภาษีฯ กองคลังเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองควรแจ้งทุกครั้งที่มีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงป้าย)

Share on Line
Share on Pinterest