ประชาสัมพันธ์ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    หมายถึง  ภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

          ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน   คือ  ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ตึก อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ซึ่งหาผลประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่า หรือ ให้ผู้อื่นอยู่อาศัยเพื่อแสวงหารายได้ ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

          ทรัพย์สินแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ
               1. โรงเรือน  อาคาร  สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
               2. ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน  อาคาร  สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

                ** ขอยกตัวอย่าง  ถ้าท่านมีตึก อาคาร บ้าน ห้องแถวให้คนเช่า  ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสองอย่าง  คือ
                     - ภาษีเงินได้ ซึ่งต้องชำระภาษีที่สรรพากร  เนื่องจากเป็นเงินได้ที่คนเช่าจ่ายให้มา
                     - ภาษีโรงเรือนที่เป็นภาษีท้องถิ่น  ซึ่งชำระให้แก่เทศบาล  เนื่องจากท่านได้ใช้ทรัพย์สินเพื่อหาประโยชน์โดยการให้ผู้อื่นเช่า

          ระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ   ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

           อัตราภาษี  อัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี

  • ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษี

          ค่าเช่ารายเดือน 1,000 บาท X 12 เดือน   = ค่าเช่ารายปี

          ค่าเช่ารายปี 12,000 X 12.5%              = 1,500 บาท

          การยื่นแบบ/การชำระภาษี                 
                - ให้ผู้รับประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2 ได้ที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยกรอกรายการในแบบ ภ.ร.ด.2 ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนรับรองความถูกต้องของข้อความ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปี กำกับไว้ แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่  เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งรายการประเมิน ภ.ร.ด.8  ให้ชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน        

           การขอผ่อนชำระ                            
                - ผู้มีสิทธิขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไขดังนี้
                    *  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะขอผ่อนชำระค่าภาษีได้ โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนชำระนั้น จะต้องมีจำนวนเงินค่าภาษีตั้งแต่เก้าพันบาทขึ้นไป
                    * ได้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้น
                    * ได้แจ้งความจำนงขอผ่อนชำระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

          เงินเพิ่ม (ค้างชำระ)                         
                 - เงินค่าภาษีค้างชำระให้เพิ่มจำนวนดังอัตราต่อไปนี้
                      * เดือนที่ 1   ปรับ     2.5%
                      * เดือนที่ 2   ปรับ     5%     
                      * เดือนที่ 3   ปรับ     7.5%
                      * เดือนที่ 4   ปรับ     10%

         บทกำหนดโทษ                               

                - ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยง  หรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควร โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควร ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

         การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         
                 -  เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่พอใจในการประเมินภาษีของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่กำหนด (ภ.ร.ด.9)  ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และเมื่อได้รับแจ้งผลชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจ ก็มีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบคำชี้ขาด

 

                 การขอยกเว้น ขอให้ปลดภาษี หรือขอลดค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ผู้รับการประเมินต้องเขียนลงในแบบพิมพ์คำร้องพร้อมด้วยพยานหลักฐานที่จะสนับสนุน  เพื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้สามารถสอบสวนให้แน่นอนว่าควรจะให้ยกเว้น หรือปลด หรือลดภาษีได้เพียงใดหรือไม่

         ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการขอยกเว้น ขอให้ปลดภาษี หรือขอลดค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

               1. กรอกแบบคำร้องแจ้งบ้านว่าง / หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์   คำร้องด้งกล่าวมีบริการที่งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  หรือ สามารถดาวโหลดแบบคำร้องได้ทาง website เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (http://www.kantharalak.go.th)

              2. กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนำส่งที่งานแผนที่ภาษีฯ กองคลังเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ทุกเดือนที่มีห้องว่าง  (เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองควรแจ้งเมื่อมีบ้านว่าง ห้องว่าง ทุกเดือน)

Share on Line
Share on Pinterest