ประชาสัมพันธ์ ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่

          ภาษีบำรุงท้องที่   หมายถึง   ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

          ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่  คือ  ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน

          ระยะเวลาการชำระภาษี  ภายในเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี

          อัตราภาษี
                - จะต้องเสียตามราคาปานกลางที่ดิน (มีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรง)
                - ที่ดินว่างเปล่า หรือ ไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ

          การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
                - ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาล ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ภายในเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี
                - กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือ จำนวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงไปโดยการ ซื้อ/ ขาย/ โอน/ แบ่งแยก เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

          หลักฐานที่ต้องนำไป
                - สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3ก.

          การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ 
                - ที่ดินแปลงที่เจ้าของบ้านอยู่อาศัย โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนเกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
                - ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่า หรือปลูกบ้านทำการค้าได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

          บทกำหนดโทษ
               - ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
               - ผู้ใดไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
               - ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          หมายเหตุ :
               - กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือ จำนวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงไปโดยการ ซื้อ/ ขาย/ โอน/ แบ่งแยก เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
               - และกรอกเอกสารตามแบบฟอร์ม ภ.บ.ท.8 หรือ ภ.บ.ท.8 ก ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
               - เอกสารแบบฟอร์มมีบริการที่งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ หรือ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ทาง website เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (http://www.kantharalak.go.th) 

Share on Line
Share on Pinterest